תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו (להלן "תנאי השימוש") מסדירים את תנאי השימוש בשירותים ובמוצרים (כהגדרתם למטה) ובאתר של טליאז בע"מ ("טליאז") בכתובת www.taliazhealth.com ("האתר") על ידי משתמש (כהגדרתו למטה) לרבות בכל הנוגע לשימוש במידע, תכנים ושירותים הכלולים באתר או הזמינים תחת קישורים המופיעים בו.

1.    כללי, הסכמה ותחולה.
1.1    תנאי מדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות") הזמינים באתר, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, בקפידה באופן תדיר, בשים לב לכך שתנאים אלו יכולים להשתנות מפעם לפעם. משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, מתבקש להימנע מכל שימוש בשירותים, במוצרים ובאתר. כל גישה או שימוש או ניסיון שימוש בשירותים, במוצרים ובאתר על ידי המשתמש מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאי מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
1.2    טליאז רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה, ומבלי ליתן כל הודעה למשתמש, לשנות ו/או להפסיק את אפשרות השימוש באתר או בשירותים ו/או כל חלק מהם ו/או לחסום את הגישה לאתר, כולה או חלקה, למשתמשים מסוימים או לכולם ו/או לשלול לצמיתות או באופן זמני כל רישיון או זכות המוענת למשתמש באתר במסגרת תנאי השימוש.
1.3    כמו כן, טליאז רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה לשנות, לתקן וגם לבטל את ההוראות תנאים השימוש ותנאי מדיניות הפרטיות או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאים השימוש ו/או מדיניות הפרטיות הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתנו למשתמש השירותים והמוצרים ו/או יתאפשר השימוש באתר. מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו מיד לתוקף. מבלי לגרוע מהאמור, כל גישה או שימוש או ניסיון שימוש בשירותים ובאתר ע"י המשתמש, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. טליאז מפצירה במשתמשים לעקוב אחר העדכונים לתנאי השימוש, בין היתר, באמצעות ביקור בדף זה ובדף מדיניות הפרטיות באופן תדיר ולפני כל שימוש באתר.
1.4    תנאי השימוש או האתר מתייחסים באופן שווה לשני המינים, ליחיד ולרבים, והשימוש בלשון זכר או בלשון יחיד או רבים, הוא מטעמי נוחות בלבד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו.
1.5    לצורך תנאי השימוש משמעם של המונחים הבאים יהיה כדלקמן: 
1.5.1    "לקוח" - מטופל, נבדק, רופאה לרבות רופא גנטיקאי, גנטיקאי קליני, יועץ גנטי ורופא מומחה, מכון גנטי (כהגדרתם בחוק מידע גנטי), מעבדה לבדיקות גנטיות לרבות מעבדות רפואיות שקיבלו רישיון לעריכת בדיקות גנטיות (בהתאם לחוק מידע גנטי).
1.5.2    "מקורבים" - פרטים אחרים שלגביהם מוסר הלקוח מידע לטליאז.  
1.5.3    "משתמש" - מבקר ו/או משתמש באתר, לרבות לקוח.
1.5.4    "שירותים" - עריכת הבדיקה מתן וגישה לדוחות בדיקה. 
1.5.5    "מוצרים" – מוצרים שטליאז מספקת הכוללים ערכת בדיקה, השאלון, דוחות, בדיקה ותוצאות בדיקה. 
1.5.6    "טופס הסכמה" – טופס הנמסר על ידי טליאז הכולל הסכמה כתובה מדעת למטופלים  לרבות ללקיחת דגימת DNA, עריכת בדיקה גנטית, ומסירת מידע הגנטי לטליאז, לשימוש שיעשה בו ולהעברתו לצדדים שלישיים, בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. 
1.5.7    "הבדיקה" - בדיקת AlgoSight, שמטרתה מתן המלצה בדבר טיפול תרופתי לאור מידע גנטי וקליני אודות מטופל באמצעות מערכת ה Algosught.
1.5.8    "דו"ח בדיקה" - פלט של מערכת AlgoSight  הנותן לרופא חיווי על התאמה אפשרית לתרופות המפורטות בו, בו יכול רופא להסתייע בכדי לרשום טיפול בשים לב למכלול הנתונים (לרבות הקלינים) הקשורים למטופל.
1.5.9    "ערכת הבדיקה" – ערכת לנטילת DNA והשאלון. 
1.5.10    "מערכת AlgoSight" – מערכת לעיבוד מידע גנטי וקליני לשם מתן המלצה בדבר טיפול תרופתי.

2.    שימוש באתר ובשירותים.
2.1    טליאז מעניקה למשתמש רישיון, לא בלעדי, בר ביטול, לעשות שימוש אישי (לא מסחרי) באתר והכל בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ("הרישיון"). למעט זכותו של הלקוח לצפות ולשמור את דו"חו/ות הבדיקה המתייחס/ים אליו ו/או למטופליו, לצורך שימושו האישי ו/או שימושו האישי של המטופל, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של האתר, מערכת ו/או כל תכן הקיים בו ו/או הנגיש באמצעותו, ללא אישור מראש ובכתב מאת טליאז (הרשאית להימנע ממתן אישור כאמור או להתנותו בתנאים, לפי שיקול דעתה המוחלט ובלי שתידרש לתת נימוקים לעניין).
2.2    טליאז רשאית, לסרב ליתן רישיון שימוש במערכת, באתר, או בכל חלק מהם, למשתמש או לשלול, בכל עת, את הרישיון או הזכויות המוענקים למשתמש תחת תנאי שימוש אלו, או לחסום את הגישה של המשתמש למערכת, לאתר, או לכל חלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובה למתן הודעה בקשר לכך. 
2.3    טליאז רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים באמצעות האתר ו/או כל חלק מהם, וזאת ללא חובה למתן הודעה כלשהי למשתמש בקשר לכך. 
2.4    המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על-ידי טליאז וכן אינו מביא בחשבון את מלוא הנתונים הקשורים למשתמש. המשתמש מודע לכך שתיתכן אפשרות כי המידע באתר יהיה חלקי, שגוי, לא מותאם, לא מדויק ו/או לא מעודכן, ומאשר כי טליאז לא תהא אחראית בגין כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מקיום שגיאות או אי דיוקים כאמור. התקשרות עם טליאז וכן שימוש במוצרים, יעשו רק בהתאם לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, ומסמכים אחרים שיסופקו על ידי טליאז ו/או מי מטעמה בקשר עם המוצרים ו/או השירותים (לרבות טופס ההסכמה) ("המסמכים הנוספים"). בלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור באתר ו/או בכל מסמך המפורסם באתר לבין האמור במסמכים הנוספים, האמור במסמכים הנוספים יגבר. 
2.5    האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או הזמין באמצעותו ו/או כל קישור לאתר או פלטפורמה אחרים המופיע בוו/או התוכנה שעליה מבוסס האתר (לרבות הפלטפורמה), ניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כמו שהם (“AS IS”),  וללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה אשר אינם מפורטים במפורש בתנאים השימוש, לרבות ללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, מידת השלמות, רמת העדכון, הזמינות, רציפות השימוש ו/או תכונות של האתר והמידע בו וכן השימוש בהם ו/או התאמתם למטרה או לצורך מסוים כלשהו.
2.6    השימוש באתר ובמידע הזמין באתר (לרבות דו"ח הבדיקה) אינו מהווה המלצה רפואית ו/או ייעוץ (לרבות ייעוץ גנטי). האחריות על השימוש בערכת הבדיקה, בבדיקה, ובמידע הנגיש באתר (לרבות דו"ח הבדיקה) הינה על המשתמש בלבד, טליאז לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד, בין ישיר ובין תוצאתי, הקשור בשימוש במערכת, בערכת הבדיקה, באתר ו/או במידע המצוי בו (לרבות דוח הבדיקה) ו/או בשימוש בשירותים ו/או בהסתמכות על מי מהם.
2.7    הבדיקה
2.7.1    על הלקוח למסור לטליאז את הדגימה המתאימה לפי סוג הבדיקה כמפורט בערכת הבדיקה בתוך ערכת הבדיקה יחד עם (א) טופס הסכמה חתום על ידו ו/או על ידי המקורב עבור הוא מוסר את הדגימה; ו-(ב) השאלון הנמצא בערכת הבדיקה. מובהר בזאת שטליאז אך ורק תטפל בדגימות רוק המגיעים אליה יחד עם טופסי הסכמה חתומים ושאלון המושלם לסבירות הרצון של טליאז וזאת לפי שיקול דעתה של טליאז .
2.7.2    טליאז תפיקDNA  מדגימת שימסור הלקוח, לבדה או ע"י מעבדה חיצונית ("המעבדה החיצונית"). ה-DNA  ינותח ונתוניו יוזנו למערכת AlgoSight עם קבלת תוצאות בדיקת הDNA, ובצירוף עם נתוני השאלון יופק דו"ח הבדיקה. 
2.7.3    אם הייתה תקלה בדגימת הרוק אותה מסר הנבדק ולא ניתן היה להפיק ממנהDNA  מכל סיבה שהיא, ייצטרך הנבדק לחזור על התהליך. 
2.7.4    טליאז תשלח את תוצאות הבדיקה למטופל ו/או לרופא המטפל, לפי הנחיות המטופל בטופס ההסכמה.

3.    הצהרות והתחייבויות
3.1    הרופא, מצהיר ומתחייב כדלקמן:
3.1.1    כי המטופל הסמיכו לקחת עבורו את דגימה באמצעות ערכת הבדיקה, למלא את השאלון, לשלוח את דגימה באמצעות ערכת הבדיקה לטליאז ו/או למעבדה חיצונית (לפי הנחיות טליאז) ולקבל מטליאז את תוצאות הבדיקה. כן מאשר הרופא  כי הבדיקה נעשית בהקשר של שירותים רפואיים מלאים;
3.1.2    כי נתן למטופל הסבר מפורט על משמעות הבדיקה (לרבות לפי טופס ההסכמה), נטילת הדגימה וביצוע מחקרים (ככל שהדבר מופיע בטופס ההסכמה), וכי לאחר שנתן למטופל את ההסברים הנדרשים בדין, לרבות הסבר לנבדק כי טופס ההסכמה מכיל הסכמה מדעת בכתב על פי חוק מידע גנטי, תשס"א - 2000, הנבדק חתם על טופס ההסכמה;
3.1.3    כי הוא מבין והסביר לנבדק את יתר הוראות תנאים אלה ו- (א) שאך ורק הרופא הוא אשר מחליט על הטיפול התרופתי המתאים, בהביטו על מכלול הנתונים הקליניים של הנבדק ושהנבדק התחייב בפניו שלא לעשות שימוש בתוצאות הבדיקה, כולן או חלקן, אלא תחת התייעצות עם הרופא, ובאחריותו; (ב) את מגבלות הבדיקה (כמפורט להלן ובטופס ההסכמה); (ג) כי לעיתים, כתוצאה מביצוע בדיקה גנטית מסוימת, עלול לקרות מצב בו מזוהה הפרעה או מצב אחר שלא הייתה כוונה ראשונית לאתרם; ; (ד) כי ייתכן שדגימות מסוימות ומידע נוסף שהתקבל מהבדיקה, יישמרו לצורך הליכי שיפור בדיקות פנימיים ולצורכי תיקוף, לימוד ו/או מחקר ושהדבר יעשה אך ורק לאחר שהופרדו מהדגימות הפרטים המזהים באופן שלא ניתן יהיה לחזור ולזהות את הנבדק. בנוסף, ייתכן כי מידע בלתי מזוהה (שהוסרו ממנו פרטים המאפשרים את זיהוי הנבדק) יועבר למאגרי מידע מחקריים; (ט) כי בכפוף להסכמתו בטופס ההסכמה, לאחר ביצוע הבדיקה ובתום התקופה הנדרשת עפ"י החוק לשמירת הדגימה, הדגימה תישמר כשהיא מזוהה לצורך כל מחקר שאושר כחוק, אם סימן הנבדק בטופס ההסכמה את הסכמתו לשמירת הדגימה כשהיא מזוהה, במקרה אחר תישמר הדגימה כבלתי מזוהה. דגימות DNA הנשמרות לאורך זמן מאבדות מאיכותן ויתכן שלא ניתן יהיה לעשות בהן שימוש.

3.2    הנבדק אישר בחתימתו כי הוא איננו אחד מהבאים: בהריון, קטין שגילו פחות משמונה עשרה (18) שנים, אדם שמונה לו אפוטרופוס, או פסול דין.
3.2.1    הוא מכיר את מגבלות הבדיקה, לרבות -
(א)    הבדיקה נעשית בהקשר של שירותים רפואיים מלאים, ולא נועדה לתת מידע לגבי מחלות או תסמונות אותן נושא המטופל ואינה מבצעת איבחון רפואי כלשהו; (ב) ידוע לנבדק כי בשל מורכבות הבדיקות הגנטיות, ייתכן שיעור מסוים של תוצאות שגויות שעשוי להטות את תוצאות הבדיקה. (ג) הבדיקה אינה משמשת כתחליף להחלטת הרופא, אלא משמשת ככלי תומך החלטה אשר מסייע לרופא להתאים טיפול למטופל. (ד) הבדיקה אינה משמשת לאבחון דיכאון או כל מצב נפשי אחר.  (ג) מתן פרשנות נכונה לדו"ח הבדיקה ושימוש בו לצורך מתן שירות רפואי תלוי בגורמים רבים, שהחברה אינה אחראית להם, למשל (1) דיווח מלא ומדויק על מצב בריאות הנבדק ו/או מצב בריאות בני משפחת הנבדק, (2) מהימנות מילוי השאלון, (3) תוצאות מהימנות של הבדיקה הגנטית המתבצעת ע"י המעבדה. (4) מחלות רקע נוספות ו- (5) אירועי חיים, ועוד. (ה) הבדיקה הינה, בין השאר, בדיקת עזר סטטיסטית, הנסמכת על כלים הסתברותיים, על מנת לסייע לרופא להחליט על הטיפול התרופתי המתאים. (ו) ביצוע הבדיקה אינו מבטיח כי השירותים יניבו את התוצאות המבוקשות או המיטביות לנבדק ואין בביצוע הבדיקה כדי להבטיח שהחיזוי שיינתן במסגרת השירותים אכן יהיה מדויק. הבדיקה אינה מיועדת לאמורים בסעיף ‏3.2.


3.3    המשתמש (לרבות המטופל ורופא) מצהיר ומתחייב 
3.3.1    שידוע לו שאין בבדיקה ובדו"ח הבדיקה משום הצעה או ייעוץ, בין כללי ובין כזה המתחשב בצרכיו האישיים של המטופל, ושאך ורק הרופא הוא אשר מחליט על הטיפול התרופתי המתאים, בהביטו על מכלול הנתונים הקליניים (והאחרים) של המטופל.
3.3.2    שלא, ולא יאפשר לאחרים - (א) להשתמש בפלטפורמה ו/או באתר ו/או בשירותים ו/או במידע הזמין במי מהם (לרבות דו"ח הבדיקה); (ב) לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיב כשהו (לרבות רכיבי אבטחה) באתר ו/או בפלטפורמה, המידע באתר; (ג) לעשות שימוש באתר, או במידע הכלול בו, בכל דרך שהיא, על מנת לפגוע בפרטיות משתמש אחר, ו/או על מנת להסב נזק כלשהו לאחר או פגיעה כלשהי באחר; (ד) לאסוף ו/או לאגור מידע על המשתמשים באתר; (ה) לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות של טליאז או כל צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני; (ו) להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשדר, להציג בפומבי, לעבד, לבצע הנדסה הפוכה, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להעביר או לקחת חלק בהעברה, השכרה או מכירה, להפיץ, לשנות או למסור לצד שלישי כל חלק מן הפלטפורמה האתר ו/או התכנים הזמינים במי מהם, לרבות הקוד, התכנים והשירותים הכלולים בהם; (ז) לנצל את הפלטפורמה ו/או האתר, בכל דרך שהיא, זולת למטרה שלשמה הם נועדו; (ח) להתחזות לטליאז, למשתמש אחר או לכל צד שלישי (ט) למסור את אמצעי הגישה שהוקצו לו (ככל שהוקצו) לשימושו של אחר, למעט אם ניתן לכך אישור מפורש בכתב מטליאז; (י) להאט או לפגוע בדרך כלשהי בפעילות האתר או הפלטפורמה.


3.4    הנבדק מסכים, מצהיר ומתחייב כדלקמן: 
3.4.1    כי במידה והוא משתמש במוצר הוא חתם על טופס הסכמה וצירף אותו לדגימת הרוק;
3.4.2    למסור נתונים לטליאז כדין וברשות וכי שהנתונים שהוא מוסר לטליאז הינם וישארו כל עוד הוא מקבל שירותים ו/או מוצרים, נכונים, עדכנים ומלאים, ושטליאז רשאית לעשות בהם שימוש לפי תנאי השימוש ומדיניות פרטיות; 
3.4.3    ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון הנובע מכל שימוש שייעשה באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים ו/או בתוצאות הבדיקה (לרבות בכל הנוגע למידע המשתמש ולרבות ביחס למקורבים לגביהם הוא מוסר מידע); 
3.4.4    שהוא בעצמו הנבדק (כהגדרתו בחוק מידע גנטי) לגבי מידע הגנטי הנמסר לטליאז; 
3.4.5    שהוא מסכים (ככל שחתם על כך בטופס ההסכמה) לשימוש מידע פרסונאלי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות, לרבות בבדיקה הגנטית) לצורך מחקר אשר יכול לעסוק בתחומים שונים (גם אם אינם בקשר לתחום שבעטיו הדגימה הגנטית נמסרה);
3.4.6    שהוא מסכים מידע פרסונאלי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) הנמסרים לטליאז יישמרו במאגר המידע הרשום של טליאז, שבין מטרותיו מתן שירות ללקוחות ומתן שירותים רפואיים ופרה-רפואיים.
3.4.7    שאך ורק הרופא הוא אשר מחליט על הטיפול התרופתי המתאים, בהביטו על מכלול הנתונים הקליניים של הנבדק;
3.4.8    שלנבדק מילא 18 שנים ואינו בהריון;

4.    צדדים שלישיים
4.1    המשתמש מודע לכך כי על מנת לתת את השירותים ו/או מוצרים טליאז נעזרת בצדדים שלישיים, למשל יצור ערכות הבדיקה, קבלת שירותי מעבדה ושירותי שילוח, שמירת הדגימות הביולוגיות וכו' ("שירותי ומוצרי צד שלישי"). בנוסף יתכן ובאתר יופיעו קישורים לשירותי ומוצרי צד שלישי נוספים.
4.2    טליאז אינה שולטת בשירותי ומוצרי שלישי, אינה בהכרח בודקת אותם ואינה אחראית לפקח בצורה כלשהי על הנעשה במסגרתם. המשתמש מודע ומסכים לכך שטליאז לא תישא בכל אחריות או חובה בקשר לשירותי ומוצרי צד שלישי. טליאז לא תהיה אחראית לכל פגם, אי התאמה ו/או המלצה שגויה (או לא מדויקת) שתגרם בשל שירותי ומוצרי צד שלישי.

5.    קניין רוחני. בין הצדדים, טליאז הינה בעלת מלוא הזכויות (באופן בלעדי) בבדיקה, בערכת הבדיקה, בשירותים, בפלטפורמה לרבות האתר, ולרבות מרכיביהם, תכונות ומודולים שבמי מהם, עדכוניהם, שינויים שיפורים ושדרוגים במי מהם, ובכל פיתוח עתידי של מי מהם (גם אם נעשה על בסיס תובנות שנלמדו ממשתמש כלשהו), הנתונים הזמינים במי מהם (למעט מידע משתמש) וכל זכויות לרבות זכות לפטנט, סימן מסחר, מדגם, זכות יוצרים כלשהי וכל זכות קניין רוחני אחרת, בין אם רשומה ובין אם לאו הקשורות באמור. כל הזכויות שאינן מוענקות במסגרת הרישיון שמורה לטליאז.

6.    אחריות ושיפוי
6.1    השימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. טליאז לא תישא בשום אחריות או חובה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין נזק, הפסד, הוצאה או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט (להלן ביחד "נזיקים") הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, לבדיקה (לרבות תוצאותיה, ואמינותה), למוצרים, לשירותים, לפלטפורמה ו/או לאתר או למידע בו, ובכלל כך כל נזק שיגרם כתוצאה מכל כשל, שגיאה, חוסר זמינות השירותים ו/או המוצרים, אי דיוקים, השמטות, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירסים כלשהם (לרבות כל נזק למכשיר הקצה של המשתמש), נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית הנוגעים, לאתר ו/או למידע בו ו/או הנמסר על ידי לקוח. 
6.2    ככל שההגבלות האמורות אינן מותרות בדין, האחריות הכוללת של טליאז לכל הנזקים, באופן מצטבר, בקשר לפלטפורמה, לאתר, לבדיקה (לרבות דו"ח הבדיקה), לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות לא תעלה על הסכום המינימלי המותר על פי הדין.
6.3    המשתמש מודע ומסכים לכך כי השימוש באתר מותנה בתקשורת זמינה באמצעות האינטרנט, ואי קיום תקשורת אינטרנט ואו הפסקת התקשורת, תמנע את השימוש באתר. המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל החיובים שונים מצד ספק התקשורת, שעשויים להיגבות בגין הצורך בתקשורת אינטרנט בעבור השימוש באתר. טליאז לא תשא באחריות כלשהי לנזק שעלול להיגרם עקב הפסקת השירותים או זמינות האתר, לרבות עקב עבודות תחזוקה, בין אם ניתנה עליהם הודעה למשתמש ובין אם לאו. המשתמש מבין ומסכים כי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד.
6.4    המשתמש מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את טליאז ו/או כל מי מטעמה, כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש בתוצאות הבדיקה ו/או במוצרים ו/או בשירותים ו/או באתר או במידע בו ו/או מהפרה כלשהי של תנאי השימוש ו/או מהפרת הדין על ידי המשתמש.

7.    דין, שיפוט ושונות
7.1    הדין החל על תנאי שימוש אלו וכל הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש, הסכסוך יתברר בבתי המשפט במחוז תל-אביב יפו בלבד ולא תהא סמכות שיפוט לכל בית משפט אחר.
7.2    אם וככל שיקבע על ידי ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי השימוש הינו בלתי חוקי, הדבר לא יבטל את יתר התנאים בתנאי השימוש ו/או את חלקי אותו תנאי שבוטל שלא בוטלו ו/או צומצם על ידי הערכאה השיפוטית כאמור.
7.3    טליאז רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי השימוש לכל צד שלישי על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש.
7.4    בין טליאז לבין המשתמש לא קיימים שותפות, יחסי שליחות או מיזם משותף.

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

© 2019 Taliaz Health Ltd. All rights reserved.